جدید ترین مطالبدومین گردهمایی همکاران گروه شیمی

دومین گردهمایی همکاران گروه شیمی بابل با موضوعات زیر در روز چهارشنبه 17 آذر ماه ساعت 16 در محل انجمن علمی معلمان بابل تشکیل گردید:

1- بررسی کتاب شیمی دهم از دیدگاه زمان بندی مناسب توسط همکار گرامی آقای سید حسن حسینی

2- یادآوری سطوح شش گانه یادگیری در طراحی سوال توسط همکار گرامی آقای احمد طاهرنژاد